1. რეგიონალური პარტნიორი უნივერსიტეტების საჭიროებების შეფასება
1.1 საწყისი შეხვედრა
1.2 კვლევა რეგიონალური პარტნიორი უნივერსიტეტების საჭიროებების შეფასებისათვის
1.3 საჭიროების შეფასების კვლევაზე ანგარიშის მომზადება

2. საუკეთესო პრაქტიკის იდენტიფიცირება და სახელმძღვანელო პრინციპებისა და სასწავლო მასალების მომზადება
2.1 სამუშაო შეხვედრა – საჭიროებების შეფასების შედეგების განხილვა
2.2 სტუდენტთა ადვოკატირების საუკეთესო პრაქტიკის იდენტიფიცირება ევროპულ პარტნიორ უნივერსიტეტებში
2.3 სტუდენტთა ადვოკატირების საუკეთესო მაგალითებზე ანგარიშის მომზადება
2.4 სტუდენტთა ადვოკატირების შესახებ რეკომენდაციების მომზადება უნივერსიტეტების ადმინისტრაციისათვის
2.5 ტრენინგის მომზადება ომბუდსმენისთვის
2.6 სახელმძღვანელო პრინციპების მომზადება სტუდენტებისა და უნივერსიტეტის თანამშრომლებისთვის მათი უფლებების, როლებისა და პასუხისმგებლობის შესახებ

3. ხარისხის კონტროლი, შეფასება და მონიტორინგი
3.1 ხარისხის კონტროლი, შეფასება და მონიტორინგი

4. ომბუდსმენის ოფისის შექმნა და მისი მომზადება რეგიონალურ პარტნიორ უნივერსიტეტებში
4.1 თითოეულ პარტნიორ რეგიონალურ უნივერსიტეტში სახელმძღვანელო პრინციპების მიღების ხელშეწყობა
4.2 რეგიონალურ პარტნიორ უნივერსიტეტებში ომბუდსმენის ოფისის შექმნა
4.3 ომბუდსმენისთვის ტრენინგის ჩატარება

5. პილოტური ტრენინგის ჩატარება ახალ ადვოკატირების პროცედურებზე სტუდენტებისა და უნივერსიტეტის თანამშრომლებისთვის
5.1 საპილოტე ტრენინგ-პროგრამა სტუდენტურ ადვოკატირებაში უნივერსიტეტის თანამშრომლების, ადმინისტრაციისა და სტუდენტებისთვის (ხაზარის უნივერსიტეტი)
5.2 პილოტური ტრენინგის შედეგებზე რეპორტის მომზადება
5.3 სამუშაო შეხვედრა – პილოტური ტრენინგის შედეგების განხილვა და ცვლილებების შეტანა

6. ტრენინგი სტუდენტებისა და უნივერსიტეტის თანამშრომლებისთვის
6.1 ტრენინგის ჩატარება სტუდენტთა ადვოკატირების პროცედურებზე სტუდენტებისა და უნივერსიტეტის თანამშრომლებისთვის
6.2 ტრენინგის შედეგებზე რეპორტის მომზადება
6.3 კვლევა რეგიონალურ პარტნიორ უნივერსიტეტებში ომბუდსმენის ოფისის ზემოქმედების შესაფასებლად

7. ინფორმაციის გავრცელება
7.1 პროექტის ვებ-საიტის შექმნა
7.2 სახელმძღვანელო და სასწავლო მასალის ატვირთვა ვებ-საიტზე
7.3 რეგიონულ პარტნიორ უნივერსიტეტებში სტუდენტთა ინფორმირება ომბუდსმენის ოფისის შესახებ სხვადასხვა სემინარების ორგანიზების გზით
7.4 პროექტის ვებ-საიტის მუდმივი განახლება

8. მდგრადობა
8.1 პროექტის მდგრადობის შენარჩუნება

9. პროექტის მენეჯმენტის საქმიანობა
9.1 პროექტის მენეჯმენტი
9.2 შეხვედრების ორგანიზება
9.3 ორგანიზაციული და ფინანსური საქმიანობის მართვა